تکنولوژی زونک در زمینه آب و تصفیه فاضلاب

علاوه بر دیگر توانمندی های زونک در حوزه های مختلف می توان از تجربه و قابلیت های آن در صنعت آب و فاضلاب نام برد که عبارتند از:

  • مهندسی و تهیه پمپ و تجهیزات آب و فاضلاب
  • مهندسی، طراحی، ساخت راه حل های کلیدی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب
  • خدمات نصب، بهره برداری و تعمیر و نگهداری
  • مشاوره فنی برای پمپ و تکنولوژی سیالات
  • مشاوره فنی برای بهره برداری بهینه تصفیه خانه ها
  • نظارت بر start-up , commissioning  و بهره برداری تصفیه خانه ای